Kim Luân Ai Cập

NetEnt xin giới thiệu: Kim Luân Ai Cập

Du hành xuyên thời gian và khám khá sự thần bí cùng Kim Luân Ai Cập!

Nhận được 2 loại Lượt Quay Miễn Phí. Lượt Quay Miễn Phí Nhỏ, kích hoạt bởi 2 Phân Tán, cho 4 lượt quay trên khung 3x3 cùng 2 tính năng ngẫu nhiên. Ngoài ra, Lượt Quay Miễn Phí, kích hoạt bởi 3 Phân Tán, nhận được 10 lượt quay trên khung 5x3 cùng 3 tính năng ngẫu nhiên. Các tính năng bao gồm Vạn Năng Kết Dính, Vạn Năng Đi Bộ, Biến Đổi Biểu Tượng, Chồng Siêu Cấp và Hệ Số Toàn Thể.

Hãy chuẩn bị trước bùa mê đến từ sức hấp dẫn của Ai Cập cổ đại, bởi nó sẽ hé lộ những báu vật vượt thời gian của Kim Luân Ai Cập!

Vạn Năng

Tất cả các Vạn Năng (Vạn Năng, Vạn Năng Kết Dính, Vạn Năng Đi Bộ) thay thế cho mọi biểu tượng trừ Phân Tán Kim Luân.

Lượt Quay Miễn Phí

Trong ván chính có thể tặng thưởng 2 loại Lượt Quay Miễn Phí:

Lượt Quay Miễn Phí Nhỏ: Kích hoạt khi 2 Phân Tán Kim Luân xuất hiện trên cá trục 2, 3 hoặc 4. Được tặng thưởng 4 lượt quay miễn phí trên khu vực 3x3. Trước khi Lượt Quay Miễn Phí Nhỏ bắt đầu, 2 trục đặc biệt xuất hiện sẽ tặng thưởng 2 tính năng ngẫu nhiên.

Lượt Quay Miễn Phí: Kích hoạt khi 3 Phân Tán Kim Luân xuất hiện trên các trục 2, 3 hoặc 4. Được tặng thưởng 10 lượt quay miễn phí trên khu vực 5x3 Trước khi Lượt Quay Miễn Phí bắt đầu, 3 trục đặc biệt xuất hiện sẽ tặng thưởng 3 tính năng ngẫu nhiên, 2 trong số đó có thể trùng nhau ngoại trừ Chồng Siêu Cấp.

Các tính năng trong Lượt Quay Miễn Phí Nhỏ và Lượt Quay Miễn Phí:

1. Vạn Năng Kết Dính: 1 biểu tượng xuất hiện tại vị trí trung tâm trên các trục và nằm lại đến khi kết thúc Lượt Quay Miễn Phí.
2. Vạn Năng Đi Bộ: 1 biểu tượng xuất hiện ngẫu nhiên trên các trục và di chuyển sang vị trí bên cạnh cùng với mỗi lượt quay theo sau đến khi kết thúc Lượt Quay Miễn Phí. Chúng không thể xuất hiện tại các vị trí đã sẵn có Vạn Năng Kết Dính hoặc một Vạn Năng Đi Bộ khác.
3. Biến Đổi Biểu Tượng: Một biểu tượng chiến thắng cao ngẫu nhiên sẽ luôn xuất hiện trên các trục trong vai trò Vạn Năng.
4. Chồng Siêu Cấp: Một biểu tượng chiến thắng cao ngẫu nhiên xuất hiện trên các trục trong vai trò biểu tượng xếp chồng. Nếu Chồng Siêu Cấp và Biến Đổi Biểu Tượng có hiệu lực trên cùng một biểu tượng, biểu tượng Vạn Năng xuất hiện trên các trục do Biến Đổi Biểu Tượng cũng xuất hiện dưới dạng xếp chồng.
5. Hệ Số Toàn Thể: Mỗi lần giành được lượt quay tặng thưởng trong Lượt Quay Miễn Phí sẽ được nhân 2 với mỗi Hệ Số Toàn Thể.

Mua Tính Năng

1. Đảm bảo 10 lượt quay miễn phí với 3 tính năng đặc biệt ngẫu nhiên với giá 100x tiền cược.
2. Đảm bảo 6 lượt quay miễn phí với 2 tính năng đặc biệt và 6 vạn năng kết dính với giá 150x tiền cược.

Reels x Rows

5 x 3

Win Lines

20

Maximum Win

5,000x

Volatility

Vừa – Cao

Release Date

April 16, 2024